Algemene Voorwaarden (NL)


Artikel 1.1  Definities
1.1.1 Orkutel, Orcatel, Orkutel B.V., ITSP (Internet Telefonie Service Provider) ;
1.1.2 Aansluiting: de bevoegdheid om gebruik te maken van de Telecommunicatiedienst met inbegrip van de Voorzieningen;
1.1.3 Aanvraag: de aanvraag van de Diensten door de Aanvrager;
1.1.4 Aanvrager: ook wel aangeduid als Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een Aanvraag voor een Dienst bij Orkutel indient;
1.1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Orkutel;
1.1.6 Orkutel B.V.: geregistreerd te Utrecht onder Kamer van Koophandel nummer: 53177029;
1.1.7 Contractant, ook wel aangeduid als Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Orkutel, al dan niet via een vertegenwoordiger van Orkutel, een Opdrachtgeversovereenkomst is aangegaan;
1.1.8 Dealers: Door Orkutel aangestelde organisaties die Orkutel software aanbieden aan hun Contractanten/Opdrachtgevers;
1.1.9 Dienst: de onder de Overeenkomst door Orkutel te leveren dienst(en) en/of prestatie(s);
1.1.10 Geautoriseerde Medewerkers: de vertegenwoordigers van de Contractant die als zodanig in de Aanvraag daartoe zijn aangewezen om handelingen namens de Contractant uit te voeren;
1.1.11 Informatienummer: een nummer uit de reeks 0800, 0900, 0906 of 0909 zoals die zijn vastgesteld in het nationaal nummerplan;
1.1.12 IP: Internet Protocol, een protocol dat communicatie via het Internet mogelijk maakt;
1.1.13 Intellectuele Eigendomsrechten: alle merken, handelsnamen en alle andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten en/of Voorzieningen;
1.1.14 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Orkutel de Overeenkomst sluit;
1.1.15 Licentie: overeenkomst tussen Orkutel en Contractant waardoor Contractant het recht verkregen heeft om gedurende de looptijd van de licentie, software afkomstig van Orkutel te gebruiken.
1.1.16 Netwerkaansluitpunt: het geheel van verbindingen, met hun technische toegangsspecificaties, die deel uitmaken van een openbaar Telecommunicatienetwerk en nodig zijn om toegang te verkrijgen tot dit Telecommunicatienetwerk en om efficiënt via dit netwerk te kunnen communiceren;
1.1.17 Opdrachtgever, ook wel aangeduid als Contractant, zie 1.1.6;
1.1.18 Opdrachtgeversovereenkomst: Overeenkomst tussen Orkutel en Contractant voor het gebruik van producten en/of diensten van Orkutel;
1.1.19 OPTA: Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit; sedert april 2013 is de OPTA opgegaan in de Autoriteit Consument en Markt (ACM)
1.1.20 Overeenkomst: de Aanvraag, de Algemene Voorwaarden en voor zover van toepassing de bijbehorende SLA(s) op grond waarvan Orkutel één of meer Diensten aan de Contractant levert;
1.1.21 Randapparatuur: apparaten die bestemd zijn om op een openbaar Telecommunicatienetwerk te worden aangesloten, zodanig dat zij:
  (a) rechtstreeks op Netwerkaansluitpunten kunnen worden aangesloten;
  (b) kunnen dienen voor interactie met een openbaar Telecommunicatienetwerk via directe of indirecte aansluiting op Netwerkaansluitpunten ten behoeve van de overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie.
1.1.22 Service Periode: de periode waarbinnen een Dienst wordt geleverd;
1.1.23 Service Level Agreement (SLA): elke door Orkutel opgestelde service level agreement met betrekking tot een bepaalde Dienst;
1.1.24 Software: Met door Orkutel geleverde software worden ook alle producten, versies en hulpsystemen, gebaseerd op of behorende bij Orkutel software bedoeld;
1.1.25 Startdatum: de eerste dag waarop de Dienst voor gebruik beschikbaar wordt gesteld aan de Contractant;
1.1.26 Telecommunicatiedienst: een Dienst die geheel of gedeeltelijk bestaat in de overdracht of routering van signalen over een Telecommunicatienetwerk, waaronder mede begrepen Diensten die via IP worden afgehandeld;
1.1.27 Telecommunicatienetwerk: de apparatuur en andere technische middelen die overdracht en routering van signalen tussen Netwerkaansluitpunten via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen mogelijk maken;
1.1.28 Voorzieningen: faciliteiten, waaronder mede begrepen apparatuur, ten behoeve van de levering van een Dienst en/of onderdelen van een Telecommunicatienetwerk die door Orkutel worden gebruikt en/of ter beschikking gesteld aan de Contractant;
1.1.29 Werkdagen: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen;
1.1.30 ACM: De Autoriteit Consument en Markt.
Artikel 1.2  Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.2.1 Door het accepteren van een overeenkomst voor gebruik van de Orkutel producten en/of diensten, geeft Contractant aan kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden alsmede deze te hebben geaccepteerd.
1.2.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2.3 De Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle door de Contractant gehanteerde algemene voorwaarden, van toepassing op de Diensten van Orkutel en worden in het bijzonder geacht deel uit te maken van alle aanbiedingen van Orkutel.
1.2.4 In het geval van afwijking tussen bepalingen uit de Aanvraag, de Algemene Voorwaarden en voor zover van toepassing de SLA(s), prevaleren in de navolgende volgorde:
  1. de Aanvraag;
  2. de SLA;
  3. de Algemene Voorwaarden.
1.2.5 Orkutel heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Contractant is aan deze wijzigingen en/of aanvullingen gebonden, tenzij deze Orkutel binnen vijf werkdagen na de bekendmaking daarvan schriftelijk meedeelt de betreffende wijzigingen en/of aanvullingen van de hand te wijzen.
1.2.6 Indien enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn dan wel wordt vernietigd, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. Orkutel en de Contractant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe voorwaarden ter zake van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen.
1.2.7 De Algemene Voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.
Artikel 1.3  Totstandkoming van de Overeenkomst
1.3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, komt de Overeenkomst m.b.t. Diensten tot stand nadat Orkutel daartoe een aanvraag of bestelling heeft ontvangen van de Aanvrager en deze aanvraag of bestelling door Orkutel is aanvaard.
1.3.2 Een Aanvrager, zijnde een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep, dient gelijktijdig met de Aanvraag een paspoort, rijbewijs of ander bewijs ter identificatie als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht aan Orkutel over te leggen.
1.3.3 Een Aanvrager, zijnde een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep, dient gelijktijdig met de Aanvraag een uittreksel uit het handelsregister alsmede een paspoort, rijbewijs of ander bewijs ter identificatie als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht aan Orkutel over te leggen.
1.3.4 Een Aanvrager, zijnde een rechtspersoon, dient gelijktijdig met de Aanvraag een uittreksel uit het handelsregister waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van haar vertegenwoordiger blijkt alsmede een paspoort, rijbewijs of ander bewijs ter identificatie als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht van die vertegenwoordiger aan Orkutel over te leggen.
1.3.5 Orkutel is gerechtigd een kredietwaardigheidsonderzoek naar de Aanvrager uit te (doen) voeren.
1.3.6 Orkutel is gerechtigd een Aanvraag te weigeren, indien:
  (a) de Aanvrager handelingsonbekwaam is;
  (b) de Aanvrager niet voldoet aan de voor de Aanvrager geldende verplichtingen uit hoofde van het voor de Aanvrager van toepassing zijnde artikel 1.3.2, 1.3.3 dan wel 1.3.4;
  (c) de Aanvrager enige andere verplichting in de Algemene voorwaarden niet nakomt dan wel aannemelijk is dat de Aanvrager enige andere verplichting in de Algemene Voorwaarden niet na zal komen;
  (d) de Aanvrager enige financiële verplichting uit hoofde van een andere met Orkutel gesloten Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt;
  (e) de uitslag van het in artikel 1.3.5 bedoelde kredietwaardigheidsonderzoek hiertoe naar het oordeel van Orkutel aanleiding geeft.
1.3.7 Orkutel zal zich inspannen om binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de Aanvraag de Aanvrager te berichten of de Aanvraag is geaccepteerd.
1.3.8 De Overeenkomst tussen Orkutel en de Aanvrager komt tot stand op de datum van de schriftelijke bevestiging door Orkutel van acceptatie van de conform artikel 1.3.1 gedane Aanvraag van een Dienst.
Artikel 1.4  Geautoriseerde Medewerkers
1.4.1 De Contractant zal Geautoriseerde Medewerkers aanwijzen voor de taken zoals genoemd in de Overeenkomst.
1.4.2 De Contractant dient er zorg voor te dragen dat de Geautoriseerde Medewerkers voldoende opgeleid en competent zijn om hun werkzaamheden te verrichten.
Artikel 1.5  Eigendom en bescherming van de Voorzieningen
1.5.1 Orkutel kan ten behoeve van het verlenen van de Diensten Voorzieningen aan de Contractant ter beschikking stellen. De Overeenkomst strekt niet tot eigendomsoverdracht van de Voorzieningen.
1.5.2 De Contractant zal de op de Voorzieningen aangebrachte typenummers, serienummers, logo’s en/of andere aangebrachte markeringen ter identificatie onverlet laten.
1.5.3 Indien derden met betrekking tot door Orkutel ter beschikking gestelde Voorzieningen rechten willen doen gelden of ingeval van faillissement of surseance van de Contractant of de toepassing van de wettelijke schuldsanering op de Contractant, dient de Contractant deze derden, de curator of de bewindvoerder terstond van de eigendom van Orkutel van de Voorzieningen op de hoogte te stellen. De Contractant dient voorts Orkutel onverwijld ter zake in te lichten.
1.5.4 De Contractant is niet gerechtigd zelf dan wel door derden wijzigingen in de Voorzieningen aan te (doen) brengen of deze te (doen) verplaatsen of op enige wijze de Voorzieningen aan te (doen) tasten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Orkutel.
1.5.5 Orkutel is gerechtigd de technische specificaties van de Voorzieningen op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen geen wezenlijke invloed hebben op de prestaties van de Dienst.
Artikel 1.6  Intellectuele eigendomsrechten
1.6.1 De Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij Orkutel of een derde, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
1.6.2 Orkutel kan voor het voorgenomen gebruik van de Diensten aan de Contractant een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot het gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten verschaffen. Indien de Intellectuele Eigendomsrechten bij derden berusten, zal Orkutel zich ertoe inspannen dat de Contractant een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht hierop verkrijgt. De Contractant zal alle redelijke instructies met betrekking tot het gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten van Orkutel of derden opvolgen. De Contractant is niet gerechtigd het gebruiksrecht over te dragen of sub-licenties te verlenen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Orkutel.
1.6.3 Alle rechten die de Contractant uit hoofde van de Overeenkomst heeft om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten van Orkutel of derden vervallen bij einde van de Dienst waarop de Intellectuele Eigendomsrechten betrekking hebben of bij einde van de Overeenkomst van rechtswege.
Artikel 1.7  Geheimhouding
1.7.1 Orkutel en de Contractant, zijnde een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep, zullen alle informatie welke uit hoofde van de Overeenkomst wordt uitgewisseld tussen Orkutel en deze Contractant of waarvan Orkutel en deze Contractant uit hoofde van de Overeenkomst op andere wijze kennis nemen, geheimhouden en Orkutel en deze Contractant zullen deze informatie niet publiceren of anderszins openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
1.7.2 Orkutel en de in lid 1 genoemde Contractant zullen alle noodzakelijke maatregelen treffen om de geheimhouding van de informatie te waarborgen en om te voorkomen dat de informatie zonder toestemming gepubliceerd of anderszins openbaar zal worden gemaakt.
1.7.3 Orkutel en de in lid 1 genoemde Contractant zullen hun werknemers en/of derden, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven.
1.7.4 De verplichtingen uit dit artikel zijn niet van toepassing op informatie welke
  (a) reeds op het moment van sluiten van de Overeenkomst bekend is bij de andere partij,
  (b) algemeen beschikbaar is anders dan door inbreuk op de Overeenkomst,
  (c) ontvangen is van een derde partij zonder restricties, indien en voor zover deze derde partij daartoe gerechtigd is, of
  (d) openbaar is gemaakt uit hoofde van een wettelijke verplichting of bevel.
1.7.5 De verplichtingen uit dit artikel blijven onverminderd van kracht na het einde van de Overeenkomst.
Artikel 1.8  Overige verplichtingen Contractant
1.8.1 Indien de Contractant verhuist dan wel de factuuradressen van de Contractant wijzigt, dient de Contractant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuwe factuuradressen schriftelijk aan Orkutel mee te delen.
1.8.2 Het is de Contractant niet toegestaan een Dienst te gebruiken in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.10.3, vrijwaart de Contractant Orkutel tegen aanspraken van derden ten gevolge van het niet nakomen door de Contractant van verplichtingen uit dit artikellid.
1.8.3 De Contractant is verplicht aan Orkutel alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en alle noodzakelijke medewerking zonder vertraging te verlenen die Orkutel nodig heeft voor het in stand houden van de goede werking van de Diensten.
1.8.4 De Contractant verplicht zich aan Orkutel minimaal € 150,- (excl. btw) te betalen per nummer/nummerserie/nummerblok per contractjaar wanneer Contractant besluit het aangekochte c.q. naar Orkutel geporteerde geografische nummer binnen een jaar dan wel binnen het contractsduur uit te porteren naar een andere provider.
Artikel 1.9  Aansprakelijkheid Orkutel
1.9.1 Orkutel is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor enige schade behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.
1.9.2 Orkutel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die de Contractant lijdt als gevolg van een aan Orkutel toerekenbare tekortkoming als gevolg van opzet en/of grove schuld tot een bedrag dat de verzekeraar uitkeert met een maximum van 6 (zes) maal het bedrag van de geleverde dienst per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen.
1.9.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  (a) materiële schade aan zaken;
  (b) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;
  (c) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schade-oorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
1.9.4 Iedere aansprakelijkheid van Orkutel voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan:
  (a) winstderving;
  (b) verliezen;
  (c) kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade; en
  (d) andere schade dan directe schade als vermeld in artikel 1.9.3.
1.9.5 De vorengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid van Orkutel komen te vervallen in geval van schadevergoeding ten gevolge van dood of lichamelijk letsel en/of indien er sprake is van opzet of grove schuld van Orkutel.
1.9.6 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Orkutel te zijn gemeld, bij gebreke waarvan de schade niet voor vergoeding in aanmerking komt.
1.9.7 De wettelijke verjaringstermijnen worden hierbij uitgesloten. Tussen Orkutel en Contractant geldt een verkorte verjaringstermijn van zes (6) maanden voor schadevorderingen uit een overeenkomst en uit de wet. De verjaringstermijn begint te lopen vanaf het moment dat de schade zich voordoet.
1.9.8 Orkutel is niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk niet of niet goed functioneren van Telecommunicatienetwerken van derden en/of (telecommunicatie-)diensten van derden.
Artikel 1.10  Aansprakelijkheid Contractant
1.10.1 De Contractant is aansprakelijk voor alle schade uit hoofde van toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad van de Contractant. Onder deze schade valt tevens schade als gevolg van tenietgaan, verlies, diefstal of beschadiging van de Voorzieningen.
1.10.2 Beschadiging zoals bedoeld in het onderhavige artikel omvat mede slijtage die is veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik of onzorgvuldige behandeling door de Contractant.
1.10.3 De Contractant vrijwaart Orkutel tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade die op enigerlei wijze op Orkutel verhaald kan worden.
1.10.4 De Contractant is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik door derden van de netwerken en systemen van de Contractant en/of van Orkutel. Teneinde onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik van de netwerken en systemen van de Contractant en/of van Orkutel te voorkomen, is de Contractant verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van een security policy en zal de Contractant voldoen aan de veiligheidsmaatregelen van Orkutel. Orkutel is gerechtigd de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen, indien Orkutel vermoedt of mag vermoeden dat van onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik sprake is.
Artikel 1.11  Vergoeding
1.11.1 De Contractant zal aan Orkutel de door Orkutel vastgestelde vergoedingen voor de door Orkutel of in opdracht van Orkutel aan Contractant geleverde of te leveren Diensten betalen. De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, maandelijks of anderszins periodieke bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van een Dienst. De bedragen worden vermeerderd met btw en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.
1.11.2 De door Orkutel gehanteerde prijzen luiden in Euro (€) en zijn exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
1.11.3 Orkutel heeft het recht de door haar gehanteerde prijzen te wijzigen. Contractant is aan een prijswijziging gebonden, tenzij deze binnen vijf dagen nadat deze wijziging aan hen bekend is gemaakt de betreffende overeenkomst conform deze algemene voorwaarden opzegt.
1.11.4 Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen zijn de gegevens van Orkutel beslissend, tenzij door de Contractant wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.
1.11.5 Indien Orkutel werkzaamheden en/of diensten levert die niet in de Overeenkomst zijn bepaald, kunnen deze werkzaamheden en/of diensten gefactureerd worden tegen de op dat moment geldende tarieven van Orkutel.
Artikel 1.12  Betaling
1.12.1 Orkutel is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van eenmalig en periodiek verschuldigde vergoedingen.
1.12.2 Alle facturen van Orkutel dienen zonder aftrek, korting of verrekening te worden betaald conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Ontbreken dergelijke voorwaarden, dan geldt een betalingstermijn van 7 dagen netto.
1.12.3 Tenzij anders is overeengekomen, zal betaling plaatsvinden door middel van doorlopende automatische incasso autorisatie bij een bank- of giro-instelling, waartoe Orkutel door middel van een schriftelijke machtiging door de Contractant is gemachtigd.
1.12.4 Indien geen automatische incasso is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden op de wijze en binnen de termijn zoals op de factuur is vermeld.
1.12.5 Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen voor de vervaldatum van de factuur schriftelijk aan Orkutel kenbaar te worden gemaakt. De Contractant zal betaling van enig in rekening gebracht bedrag, waartegen geen schriftelijk bezwaar kenbaar is gemaakt, nimmer opschorten.
Artikel 1.13  Niet-tijdige betaling
1.13.1 Indien de Contractant niet binnen de op de factuur vermelde termijn heeft betaald dan wel indien automatische incasso binnen de op de factuur vermelde termijn niet mogelijk is, is de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
1.13.2 Vanaf de datum waarop de Contractant in verzuim is, is de Contractant over het verschuldigde bedrag dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd van 1 % per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen Indien degene die de factuur dient te voldoen nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval zijn alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Orkutel ter incasso van haar factuur dient te maken, voor rekening van degene die tot betaling van de betreffende factuur gehouden is, met een minimum van € 250 excl. btw.
1.13.3 Orkutel is eerst gerechtigd tot (gedeeltelijke) buitengebruikstelling van de Dienst of tot ontbinding van (een gedeelte van) de Overeenkomst wegens niet tijdige betaling over te gaan nadat de Contractant ook binnen een, in een door Orkutel te zenden herinnering, nadere termijn niet heeft betaald.
Artikel 1.14  Borgtocht, waarborgsom, bankgarantie
1.14.1 Indien op grond van feiten en omstandigheden in redelijkheid twijfel kan bestaan of de Aanvrager en/of de Contractant aan zijn / haar betalingsverplichting zal voldoen, is Orkutel gerechtigd van de Aanvrager en/of de Contractant hetzij een borgtocht, een bankgarantie of een garantie van de moedermaatschappij van de Contractant te verlangen, hetzij een waarborgsom te vorderen.
Artikel 1.15  Privacy
1.15.1 Orkutel respecteert uw Privacy conform de nieuwe Europese privacywet GDPR / AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en verder gelden nog:.
1.15.2 Persoonsgegevens worden in het kader van de bedrijfsvoering van Orkutel verwerkt. Orkutel verwerkt persoonsgegevens voor:
  - kredietwaardigheidsonderzoek;
  - marktonderzoek, verkoopactiviteiten en marketing van werkzaamheden en/of diensten van Orkutel of van met haar verbonden vennootschappen;
  - facturatie;
  - verkeersbeheer.
1.15.3 Orkutel draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Orkutel garandeert Contractant dat zij de persoonsgegevens van Contractant en haar medewerkers nimmer aan derden ter beschikking zullen stellen zonder toestemming van Contractant.
1.15.4 Orkutel zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van informatie, waaronder persoonsgegevens, naleven.
1.15.5 Voor zover Orkutel in het kader van de Dienst persoonsgegevens - waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen persoonsgegevens van werknemers van de Contractant - in opdracht van de Contractant verwerkt, treedt Orkutel op als bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en treedt de Contractant op als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Overeenkomst zal alsdan gelden als de overeenkomst waarin de uitvoering van de verwerking door Orkutel als bewerker wordt geregeld en op basis waarvan een verbintenis ontstaat tussen Orkutel en de Contractant ex artikel 14 lid 2 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
1.15.6 Contractant stemt er mee in dat Orkutel de NAW-gegevens van haar organisatie bekend mag maken aan prospects die om referenties vragen, tenzij Contractant te kennen heeft gegeven daarmee niet akkoord te gaan.
1.15.7 Orkutel zal prospects en Contractant uitsluitend met elkaar in contact brengen als Contractant daartoe vooraf zijn toestemming heeft gegeven.
1.15.8 Contractanten stemmen er mee in dat Orkutel derden statistische informatie verschaft over bijvoorbeeld het aantal Contractanten, het aantal bezoekers van websites en het aantal individuele aanbiedingen, en wel op zodanige wijze, dat de anonimiteit van Contractanten gewaarborgd blijft.
Artikel 1.16  Duur en Einde
1.16.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de in de Overeenkomst vermelde minimale contractsperiode. Na afloop van deze minimale contractsperiode wordt de Overeenkomst van rechtswege omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Klant de Overeenkomst voor het verstrijken van de minimale contractsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van een maand schriftelijk heeft opgezegd bij Orkutel. Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan de Klant telkens met inachtneming van een opzegtermijn van een maand opzeggen.
1.16.2 Na ommekomst van de initiële periode zal de Service Periode telkens verlengd worden met perioden van twaalf (12) maanden, tenzij en totdat een der partijen schriftelijk en met in achtneming van een opzegtermijn van een (1) maand voor het einde van de dan geldende Service Periode aan de andere partij aangeeft de Service Periode niet te willen verlengen, in welk geval de Overeenkomst van rechtswege eindigt op de laatste dag van de dan geldende Service Periode.
1.16.3 Indien de Overeenkomst door de Contractant voor het einde van de dan geldende Service Periode wordt opgezegd, zal hij, onverminderd de overige rechten van Orkutel, een beëindigingsvergoeding zoals beschreven in de Overeenkomst en/of in de SLA verschuldigd zijn. Indien de daadwerkelijk door Orkutel geleden schade hoger is dan de eerder genoemde beëindigingsvergoeding, is Orkutel gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen.
1.16.4 Zowel de Contractant als Orkutel zijn gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen voor zover dit tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is, dient eerst een schriftelijke aanmaning te worden verzonden behoudens het geval waarin reeds een herinnering als bedoeld in artikel 1.13.3 is verzonden.
1.16.5 Orkutel is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen in geval van faillissement, surseance van betaling of toepassing wettelijke schuldsanering van de Contractant, tenzij de curator of bewindvoerder kiest voor voortzetting van de Overeenkomst en daarbij zekerheid stelt conform artikel 1.14.
1.16.6 De Contractant is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen zolang de Dienst nog niet tot stand is gebracht met dien verstande dat de Contractant alsdan gehouden is de reeds door Orkutel gemaakte kosten te vergoeden.
1.16.7 Na einde van de Overeenkomst dient de Contractant op eerste verzoek van Orkutel de gelegenheid tot verwijdering van de Voorzieningen te bieden. Indien de Contractant één (1) maand na beëindiging van de Overeenkomst Orkutel nog niet in de gelegenheid heeft gesteld de werkzaamheden te verrichten, blijven de in artikel 1.11 bedoelde bedragen door hem verschuldigd tot het moment dat Orkutel de hier bedoelde werkzaamheden heeft kunnen verrichten.
Artikel 1.17  Contractsoverneming
1.17.1 De Contractant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen of in onderaanneming uit te besteden aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Orkutel, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
1.17.2 Orkutel is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de Contractant de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde of in onderaanneming uit te besteden. In het geval de Contractant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep, heeft de Contractant het recht de Overeenkomst te ontbinden indien Orkutel gebruik maakt van haar recht verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
Artikel 1.18  Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter
1.18.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
1.18.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht, Nederland.
Artikel 1.19  Wijziging van de Algemene Voorwaarden en Tarieven
1.19.1 Orkutel is gerechtigd de Algemene Voorwaarden en/of de tarieven te wijzigen.
1.19.2 Orkutel zal zich inspannen om de Contractant te informeren over wijzigingen van de Algemene Voorwaarden en/of de tarieven.
1.19.3 De wijzigingen van de Algemene Voorwaarden en/of de tarieven treden in werking veertien (14) dagen na het moment van informeren als bedoeld in artikel 1.19.2.
Artikel 1.20  Overmacht
1.20.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
1.20.2 Onder overmacht aan de zijde van Orkutel wordt in ieder geval mede begrepen:
  (a) gebrek en/of storingen in enig middel van datacommunicatie, productie of energievoorziening;
  (b) niet of niet tijdige levering aan Orkutel door enige leverancier;
  (c) onderhoudswerkzaamheden;
  (d) brand of andere ongevallen in het bedrijf van Orkutel;
  (e) werkstakingen;
  (f) ziekte van niet vervangbaar personeel danwel in te zetten derden.
1.20.3 Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen overigens iets verschuldigd zullen zijn.
Artikel 1.21  Vrijwaring
1.21.1 Contractant is gehouden Orkutel te vrijwaren voor alle kosten en schade waarin Orkutel mocht vervallen doordat derden een vordering op Orkutel instellen ter zake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens Contractant in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.
Artikel 1.22  Slotbepalingen
1.22.1 Contractanten zullen afzien van het zenden van ongevraagde commerciële e-mail naar Orkutel en andere Contractanten en/of dealers.
1.22.2 Contractanten dienen Orkutel op de hoogte te stellen van iedere voor Orkutel relevante wijziging in de aan Orkutel verstrekte gegevens.
1.22.3 Orkutel heeft te allen tijde het recht zonder voorafgaande mededeling om wijzigingen in producten aan te brengen. Ingeval backward compatibility niet mogelijk is zal gratis conversie software, conversies en/of aanwijzingen voor het oplossen van problemen beschikbaar gesteld worden. Orkutel is niet gehouden de wijziging te motiveren.

Telecommunicatiedienst


Voorwoord
Voor zover de Dienst een Telecommunicatiedienst is, zijn de bepalingen in dit hoofdstuk 2 in aanvulling op de bepalingen in hoofdstuk 1, van toepassing.
Artikel 2.1  Tot stand brengen van een Aansluiting
2.1.1 Orkutel zal zich redelijkerwijs inspannen om de Aansluiting op de overeengekomen datum tot stand te brengen. Orkutel zal de Aansluiting tot stand brengen op een wijze die zij noodzakelijk acht. Indien mogelijk zal Orkutel rekening houden met de redelijke verzoeken van de Contractant.
2.1.2 De Contractant garandeert dat al hetgeen benodigd is voor het tot stand brengen van de Aansluiting op de locatie van de Contractant aanwezig en beschikbaar is. Orkutel is niet verantwoordelijk voor vertragingen in het tot stand brengen van de Aansluiting indien dit het gevolg is van het niet voldoen door de Contractant aan zijn verplichting uit dit artikellid.
2.1.3 De Contractant zal aansprakelijk zijn voor alle kosten die Orkutel en/of haar onderaannemers maken als gevolg van enige vertraging in de totstandbrenging van de Aansluiting, voor zover deze vertraging het gevolg is van het niet nakomen door Contractant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
Artikel 2.2  Toegang
2.2.1 De Contractant is verplicht toe te staan dat in en aan gebouwen alsmede in en op gronden welke daarmee één geheel vormen Voorzieningen worden aangebracht ten behoeve van een Aansluiting of vaste verbinding in die gebouwen of in naburige gebouwen en dat deze Voorzieningen worden in stand gehouden, gewijzigd, verplaatst of verwijderd.
2.2.2 Ten behoeve van de in artikel 2.2.1 genoemde werkzaamheden, alsmede ten behoeve van het opheffen van storingen en de controle op de naleving van de voorwaarden met betrekking tot de aldaar bedoelde Voorzieningen, dient de Contractant de daarmee belaste personen toegang te verlenen tot de plaatsen waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Desgewenst zullen deze personen zich legitimeren.
2.2.3 Op verzoek van Orkutel zal de Contractant alle maatregelen nemen zodat Orkutel de werkzaamheden naar behoren kan verrichten.
Artikel 2.3  Toegangscodes
2.3.1 Indien ten behoeve van het gebruik van een Aansluiting benodigd, zal Orkutel aan de Contractant één of meer toegangscodes toekennen.
2.3.2 De Contractant kan geen recht doen gelden op het verkrijgen of het behouden van toegekende toegangscode(s).
Artikel 2.4  Wijziging in de eigenschappen van een Telecommunicatiedienst
2.4.1 De technische eigenschappen van een Telecommunicatiedienst kunnen door Orkutel worden gewijzigd als gevolg van veranderingen in het door Orkutel voor de Dienst van derden gebruikte Telecommunicatienetwerk dan wel ten einde de Dienst aan te passen, onderhouden of correcties op de Dienst uit te voeren.
2.4.2 Voor zover mogelijk zal Orkutel zich redelijkerwijs inspannen de in artikel 2.4.1 bedoelde wijzigingen zodanig uit te voeren dat die wijzigingen het niveau van de Dienst die de Contractant op dat moment krijgt niet zal verminderen. Indien een wijziging redelijkerwijs voorzienbare financiële consequenties zal hebben voor de Contractant, zal de wijziging niet eerder plaatsvinden dan zes (6) weken of zoveel langer als, ter beoordeling van Orkutel, redelijkerwijs mogelijk is nadat deze bekend is gemaakt.
2.4.3 Orkutel is gerechtigd een Telecommunicatiedienst te beëindigen met inachtneming van een termijn van zes (6) weken vanaf de datum waarop dit aan de Contractant is medegedeeld, indien technische of bedrijfseconomische redenen Orkutel daartoe noodzaken.
Artikel 2.5  Beschikbare Ruimte
2.5.1 De Contractant dient er zorg voor te dragen dat de voor de Voorzieningen beschikbaar gestelde ruimte:
  (a) droog en trillingsvrij is;
  (b) bescherming biedt tegen schadelijke invloeden; en
  (c) voldoet aan de eisen zoals van tijd tot tijd door Orkutel vastgesteld.
Artikel 2.6  Gebruik
2.6.1 Het is de Contractant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Orkutel op het Netwerkaansluitpunt door derden Randapparatuur te doen aansluiten.
2.6.2 Het is de Contractant niet toegestaan handelingen te verrichten, te doen of te laten verrichten, die ten doel hebben de bedragen te verlagen, die bij het achterwege blijven van die handelingen door de Contractant verschuldigd zouden zijn.
2.6.3 Indien het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van een Aansluiting of van aangesloten Randapparatuur, is de Contractant verplicht aan alle door Orkutel gegeven redelijke voorschriften gevolg te geven.
2.6.4 Voor zover dit door Orkutel wordt verlangd, dient de Contractant de elektriciteit die nodig is voor het gebruik van de Aansluiting beschikbaar te stellen en te bekostigen.
Artikel 2.7  Onderhoud en Serviceverlening
2.7.1 Onderhoud en serviceverlening van de Aansluitingen zal door Orkutel worden verricht conform de toepasselijke SLA.
Artikel 2.8  Vergoedingen Telecommunicatiedienst
2.8.1 Eenmalige vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de Startdatum.
2.8.2 Gebruiksafhankelijke vergoedingen worden achteraf in rekening gebracht en zijn verschuldigd vanaf de datum dat ze in rekening zijn gebracht.
2.8.3 Periodieke vergoedingen worden vooraf in rekening gebracht en zijn verschuldigd vanaf de datum dat ze in rekening zijn gebracht.
2.8.4 Indien de totstandkoming van de Aansluiting uitzonderlijke kosten met zich meebrengt, is Orkutel gerechtigd deze kosten boven op de eenmalige vergoedingen aan de Contractant door te berekenen.
2.8.5 Orkutel is gerechtigd met onmiddellijke ingang haar tarieven te wijzigen indien en voor zover zulks voortvloeit uit een gerechtelijke beslissing, een beslissing van de ACM of een beslissing van een andere bevoegde instantie.
Artikel 2.9  Buitengebruikstelling van een Aansluiting
2.9.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen behoudt Orkutel zich het recht voor de Aansluiting alsmede haar overige dienstverlening tijdelijk buiten gebruik te stellen, indien de Contractant ter zake van een Aansluiting een verplichting jegens Orkutel niet nakomt en deze niet-nakoming naar het redelijke oordeel van Orkutel buitengebruikstelling rechtvaardigt. De verplichting tot betaling van vergoedingen, waaronder mede begrepen maandelijkse vergoedingen, blijft gedurende de buitengebruikstelling onverkort bestaan.
2.9.2 Orkutel is bevoegd tot buitengebruikstelling van een Aansluiting over te gaan zonder ingebrekestelling of mededeling in de volgende gevallen:
  (a) indien de Contractant in strijd handelt met de artikelen 2.6.3, 2.2.1 of 1.8.3;
  (b) indien de Contractant in verzuim is als bedoeld in artikel 1.13.1;
  (c) indien de Contractant weigert op verzoek van Orkutel zekerstelling te verstrekken conform artikel 1.14.1; of
  (d) indien de Contractant dusdanige schade veroorzaakt, dat van Orkutel niet verlangd kan worden dat de Aansluiting in stand wordt gehouden.
2.9.3 Tot indienststelling wordt weer overgegaan, indien de Contractant binnen de door Orkutel gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen. Voor de indienststelling is een door Orkutel te bepalen bedrag aan heraansluitkosten verschuldigd.
2.9.4 Orkutel is gerechtigd om ten behoeve van noodonderhoud en routinematig onderhoud de Aansluiting tijdelijk buiten gebruik te stellen.
2.9.5 Indien Orkutel op basis van wet of andere regelgeving of een uitspraak van een bevoegde Nederlandse of buitenlandse autoriteit niet langer in staat is de Telecommunicatie Dienst te exploiteren, is Orkutel bevoegd om de Aansluiting per direct buiten gebruik te stellen.
Artikel 2.10  Wijziging, Verplaatsing of Verhuizing van een Aansluiting
2.10.1 Ingeval de Contractant een wijziging, verplaatsing of verhuizing van zijn Aansluiting wenst, dient hij een daarop gerichte Aanvraag bij Orkutel in te dienen. Voor de verdere aanvraagprocedure is het gestelde in de artikelen 1.3 en 2.1 van toepassing.
Artikel 2.11  Facturering
2.11.1 Orkutel brengt de verschuldigde bedragen in rekening door middel van een gespecificeerde factuur, tenzij de Contractant kenbaar heeft gemaakt een geheel of gedeeltelijk niet gespecificeerde factuur te willen ontvangen.
2.11.2 Voor een specificatie die boven de door Orkutel gehanteerde standaard specificaties uitgaat, is Orkutel gerechtigd een vergoeding bij de Contractant in rekening te brengen volgens daartoe door Orkutel vastgestelde tarieven.
Artikel 2.12  Doorschakeling, Nummerinformatie en Aftappen
2.12.1 Orkutel zal - voor zover technisch mogelijk - op verzoek van de Contractant de doorschakeling van derden naar het bij de Contractant in gebruik zijnde Netwerkaansluitpunt ongedaan maken.
2.12.2 Ten behoeve van het afwikkelen van telecommunicatieverkeer over verschillende Telecommunicatienetwerken in Nederland en het buitenland wordt nummerinformatie uitgewisseld. Orkutel kan niet instaan voor de naleving van de hierop betrekking hebbende wet- en regelgeving door andere aanbieders dan Orkutel.
2.12.3 Orkutel is gehouden om medewerking te verlenen aan krachtens enige wettelijke bepaling bevoegd gegeven last tot aftappen.
Artikel 2.13  Nummers en Nummerportabiliteit
2.13.1 Orkutel kent aan de Contractant een of meer nummers toe, tenzij een nummer dat reeds bij de Contractant in gebruik is of een aan hem door ACM toegewezen nummer door Orkutel kan worden geaccepteerd. Indien het nummer van de Contractant in gebruik is bij een andere aanbieder, kan het nummer worden behouden indien de overeenkomst met die aanbieder wordt beëindigd en die aanbieder meewerkt aan nummerportabiliteit. De Contractant is alsdan een eenmalig bedrag aan administratiekosten verschuldigd aan Orkutel. Toekenning van nummers kan onder beperkingen worden verleend.
2.13.2 Orkutel is gerechtigd een toegekend nummer te wijzigen of in te trekken indien wijzigingen in het nationaal nummerplan, wijzigingen in nummertoewijzing door ACM of in andere omstandigheden die nummerwijziging of intrekking noodzakelijk maken.
2.13.3 Bij einde van de Overeenkomst met Orkutel kan de Contractant aan Orkutel verzoeken het (de) door hem bij de Aansluiting gebruikte nummer(s) over te zetten naar een andere telecommunicatieaanbieder, mits Orkutel met deze aanbieder een overeenkomst over nummerportabiliteit heeft gesloten.
2.13.4 Indien de Contractant een Informatienummer houdt of in gebruik heeft, is de Contractant verplicht zich te houden aan de Code voor Telefonische Informatiediensten van de Stichting informatiediensten code.
Artikel 2.14  Ons Geschillenartikel
2.14.1 Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
2.14.2 Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst schriftelijk aan de ondernemer heeft voorgelegd.
2.14.3 De ondernemer zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de consument binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt meegedeeld.
2.14.4 Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van de ondernemer, dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het tweede lid onder b had moeten worden gereageerd, kan de consument het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Telecommunicatie.
2.14.5 Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
2.14.6 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wegen van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Levering van Software


Voorwoord
Voor zover de Dienst de levering van Software betreft, zijn de bepalingen in dit hoofdstuk 3 in aanvulling op de bepalingen in hoofdstuk 1, van toepassing.
Artikel 3.1  Licenties ten behoeve van het gebruik van Software
3.1.1 Contractant accepteert de voorwaarden van de licentie door:
  (a) ondertekening van een door Orkutel aangeboden overeenkomst;
  (b) door plaatsing van een opdracht;
  (c) door downloaden of installatie van Orkutel software;
  (d) door het openen van de verpakking van de Orkutel software.
3.1.2 De licentie geeft aan Contractant het recht om Orkutel software voor privé of zakelijke doeleinden in te zetten. Evaluatieversies dienen uitsluitend ter bestudering van het product.
3.1.3 Alle Orkutel software, ook free- en shareware en maatwerk, inclusief documentatie en cursusmateriaal, blijft eigendom van Orkutel en valt onder de bescherming van internationale wettelijke regelingen voor auteursrechten.
3.1.4 Documentatie ongeacht de vorm, ook gedeeltelijk, mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van Orkutel gekopieerd of gepubliceerd worden.
3.1.5 Orkutel software mag niet verkocht, verhuurd, uitgeleend, overgedragen, opgedeeld, gedecompileerd, gedisassembleerd, gewijzigd of aan reverse engineering onderworpen worden.
3.1.6 Contractant mag zonder schriftelijke toestemming van Orkutel geen werkzaamheden uitvoeren die de correcte werking van de software verstoren of zouden kunnen verstoren. Zo is het niet toegestaan om de structuur van de database(s) te wijzigen, database(s) te koppelen aan niet-Orkutel software en databases over te zetten naar andere opslagsystemen (w.o. merken/typen dataservers).
3.1.7 Een multi-user licentie geldt standaard voor maximaal 5 alleenstaande PC's binnen 1 ruimte of op 1 fileserver voor 1 LAN binnen 1 gebouw. Voor andere al dan niet gekoppelde LAN's is er een organisatiebrede WAN-licentie.
3.1.8 Het serienummer wordt pas verstrekt na ontvangst van de betaling.
3.1.9 De licentie tot het gebruik van Orkutel software geldt voor onbeperkte duur. Orkutel software wordt echter maximaal 5 jaar ondersteund. Ondersteuning gaat door de Orkutel helpdesk en is 2 tot maanden na aanschaf van de software gratis en gaat hierna tegen vergoeding of volgens de bepalingen van het service- en onderhoudscontract. Bij overdracht van Orkutel of haar producten zullen de lopende verplichtingen worden overgenomen door de nieuwe eigenaar.
3.1.10 Orkutel heeft het recht een licentie te weigeren of te beëindigen, indien Orkutel van oordeel is dat:
  (a) Contractant niet voldoet aan de verplichtingen die aan de licentie of deze algemene voorwaarden zijn verbonden;
  (b) Contractant de producten en/of diensten inzet voor doeleinden die:
    - in strijd zijn met geldende wetgeving;
    - de zakelijke belangen van Orkutel (kunnen) schaden.
3.1.11 Orkutel is niet gehouden tot restitutie van bedragen die ten tijde van het beëindigen van de Opdrachtgeversovereenkomst ter zake aan gelden zijn betaald.
3.1.12 De software dient onmiddellijk van alle systemen te worden verwijderd indien de licentie is beëindigd of Contractant niet akkoord gaat met de bepalingen van de licentie en/of deze algemene voorwaarden.
3.1.13 Gebruik van Orkutel software zonder de juiste licentie of inbreuk op de licentievoorwaarden kan leiden tot strafvervolging.
Artikel 3.2.  Garantiebepalingen
3.2.1 De garantieperiode is 1 jaar.
Orkutel garandeert gedurende de garantieperiode het navolgende:
3.2.1.1 De software werkt substantieel conform de bijbehorende beschrijving en handleiding op hardware die voldoet aan de in de handleiding gestelde specificaties.
3.2.1.2 Bij fouten in de geleverde informatiedrager(s) worden deze kosteloos vervangen.
3.2.1.3 De geleverde bestanden zijn gecontroleerd op beschadigingen en virussen door middel van een recente viruschecker.
3.2.1.4 De serienummers zijn uniek.
3.2.1.5 De geregistreerde Contractant wordt schriftelijk, per e-mail, elektronische nieuwsbrief of publicatie op de website(s) van Orkutel op de hoogte gehouden van leverbare upgrades en adreswijzigingen benodigd voor de ondersteuning.
3.2.1.6 Kosteloze helpdesk gedurende 2 maanden na aanschaf.
3.2.1.7 De garantie is niet van toepassing ingeval van niet correct functionerende hardware en operation systems, aanwezigheid van virussen, spyware e.d., ondeskundig gebruik.
Artikel 3.3  Abonnementen
3.3.1 Een abonnement op diensten van Orkutel geldt voor de duur van één (1) jaar en wordt telkens stilzwijgend voor dezelfde duur verlengd, tenzij het uiterlijk 1 kalendermaand voor het verstrijken van de betreffende periode door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst wordt opgezegd.
3.3.2 Facturering geschiedt vanaf het begin de maand voorafgaande aan de maand waarin de begindatum valt.
3.3.3 Wijzigingen van tarieven en/of omvang van de diensten worden tenminste 1 maand voor facturering schriftelijk, per e-mail, elektronische nieuwsbrief of publicatie op de website(s) van Orkutel kenbaar gemaakt.
3.3.4 Als na de ingangsdatum de betaling nog niet is ontvangen dan worden de verplichtingen van Orkutel opgeschort tot de ontvangst.
Artikel 3.4  Service- en Onderhoudscontracten
3.4.1 Voor een service- en onderhoudscontract gelden de bepalingen voor een abonnement (zie artikel 3.3).
3.4.2 Ondersteuning geschiedt conform de bepaling van het afzonderlijke service- en onderhoudscontract.
Artikel 3.5  Intellectuele Eigendom
3.5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de applicatie berusten uitsluitend bij Orkutel en/of haar leveranciers. Dit geldt ook voor alle prototypes, demo's, tekeningen, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens Orkutel bij de uitvoering van een overeenkomst vervaardigt, welke onvervreemdbaar eigendom blijven van Orkutel.
Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de Orkutel software, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Er wordt uitsluitend een gebruiksrecht verkregen en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
3.5.2 Contractant garandeert Orkutel te allen tijde dat het gebruik van de door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, Orkutel niet in strijd zal brengen met wettelijk voorschriften of beschermde rechten van derden.
3.5.3 Contractant vrijwaart Orkutel volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens Orkutel te gelden zouden mogen maken uit hoofde van schending van de vorige alinea.
3.5.4 Het is niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.
3.5.5 Orkutel behoudt te allen tijde het auteursrecht op al haar publicaties en ontwikkelde software, inclusief in opdracht uitgevoerde maatwerk. Niets van hiervan mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Orkutel.
3.5.6 Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Orkutel en/of haar leveranciers, behoudt Orkutel zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op de veroorzaker te verhalen.
Artikel 3.6  Aansprakelijkheid
3.6.1 Orkutel, noch de leverancier, noch de auteur kan enige aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade voortvloeiende uit het gebruik van Orkutel software of een eventuele fout in de software.
3.6.2 Contractant dient zorg te dragen voor voldoende voorzorgsmaatregelen om de goede werking van de Orkutel software te waarborgen en het verlies of beschadiging van data te voorkomen. Met name wordt hier bedoeld het nemen van afdoende maatregelen tegen virussen, hackers, spyware e.d., passende hardware, bevoegdheidsregeling en wijze van dataopslag (zo nodig met een dataserver).
3.6.3 Contractant dient te zorgen voor dagelijkse back-ups van de data behorende bij de Orkutel software.
3.6.4 Databestanden behorende bij Orkutel software mogen alleen met toestemming van Orkutel en met in achtneming van de door Orkutel gestelde voorwaarden gekoppeld worden aan niet-Orkutel software.
3.6.5 Orkutel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet of slecht kunnen bereiken van website(s) / webserver(s) / de applicaties met bijbehorende bestanden wegens overbelasting of storingen / problemen met de systemen waarvan de Orkutel software gebruik maakt.
3.6.6 Orkutel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van catalogi, noch van databases en websites die op enigerlei wijze met Orkutel software zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Orkutel is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is of verkregen wordt via cookies.
3.6.7 Orkutel garandeert dat de Orkutel software substantieel werkt overeenkomst de in de bijbehorende handleiding. Orkutel houdt zich het recht voor kleine verbeteringen en wijzigingen aan te brengen. Orkutel garandeert niet dat Orkutel software bug- of virusvrij is. Wel zal Orkutel trachten dit naar vermogen te voorkomen en te verhelpen.
3.6.8 Orkutel garandeert niet dat de informatie op haar websites actueel, foutloos, compleet en/of accuraat is.
3.6.9 Voor het overige is de aansprakelijkheid van Orkutel beperkt tot de schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan haar toe te rekenen grove tekortkomingen en/of nalatigheden, met dien verstande dat Orkutel nimmer meer zal vergoeden dan bedrag van de (deel)factuurwaarde excl. btw, die door een Contractant voor de prestatie waarin Orkutel tekort is geschoten zijn betaald.
3.6.10 De aansprakelijkheid van Orkutel wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Contractant Orkutel onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Orkutel ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Orkutel in staat is adequaat te reageren.
3.6.11 Aansprakelijkheid van Orkutel voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
3.6.12 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Contractant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Orkutel meldt.
Artikel 3.7  Privacy
3.7.1 Contractant is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en het geheimhouden van inlognamen en wachtwoorden. Contractant is gehouden Orkutel direct te informeren als zij op de hoogte zijn van enig ongeoorloofd gebruik van door Orkutel verstrekte inlognamen en wachtwoorden.

Dealers


Voorwoord
Voor zover het hier een overeenkomst met een dealer betreft, zijn de bepalingen in dit hoofdstuk 4 in aanvulling op de bepalingen in hoofdstuk 1, van toepassing.
Artikel 4.1.  Dealers
4.1.1 Officiële dealers van Orkutel hanteren voor zover mogelijk gelijkluidende algemene voorwaarden, tenzij anders in het dealercontract overeengekomen.
4.1.2 Dealers kunnen geen verplichtingen aangaan in naam van Orkutel.
4.1.3 Het staat Dealers niet vrij om een eigen naam aan Orkutel software te geven.
4.1.4 Dealers zijn gehouden dezelfde prijzen en kortingen voor Orkutel producten en diensten te hanteren als Orkutel.
4.1.5 Orkutel heeft het recht de door haar gehanteerde prijzen te wijzigen. Dealers zijn aan een prijswijziging gebonden, tenzij zij binnen vijf dagen nadat deze wijziging aan hen bekend is gemaakt de dealerovereenkomst conform deze voorwaarden opzeggen. Deze prijswijziging dient de dealer onverwijld aan haar Contractants door te voeren.
4.1.6 Het is dealers niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de applicatie zonder schriftelijke toestemming van Orkutel.
4.1.7 De dealerovereenkomst voor Orkutel software geldt voor de duur van één (1) jaar en wordt telkens stilzwijgend voor dezelfde duur verlengd, tenzij het uiterlijk 2 kalendermaanden voor het verstrijken van het betreffende jaar door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst wordt opgezegd.
4.1.8 Orkutel heeft het recht de dealerovereenkomst tussentijds te beëindigen, indien niet wordt voldaan aan de verplichtingen die aan de dealerovereenkomst zijn verbonden, waaronder de uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen. Orkutel is niet gehouden tot restitutie van bedragen die ten tijde van het beëindigen van de dealerovereenkomst ter zake aan gelden zijn betaald.

Fair Use


Artikel 5  Fair Use Policy
5.1 Contractant staat in voor het normaal gebruik van de diensten van Orkutel en derden, zoals Orkutel en deze aanbieders die diensten naar redelijke maatstaven hebben bedoeld en beogen. Contractant is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door onrechtmatig gebruik van de diensten van Orkutel.
5.2 Contractant laat na, noch stelt anderen (waaronder eindgebruikers) in staat, de diensten van Orkutel aan te wenden voor een ander gebruik(spatroon) en doel dan Orkutel heeft beoogd met de door haar aangeboden diensten, door welke wijze ook, daaronder mede begrepen het ‘plagen’, ‘spammen’, of anderszins lastig vallen, beledigen, kwetsen of overlast veroorzaken, het op grote schaal tot stand (doen) brengen van verbindingen met koopnummers (090x-nummers) en/of –diensten en het plegen van strafbare feiten. Orkutel behoudt zich het recht voor om het (data)verkeer of verbruik te monitoren om te kunnen vaststellen of Contractant zich houdt aan de voorwaarden. Ingeval van misbruik kan Orkutel het contract per direct, zonder nadere aankondiging, beëindigen.
5.3 Contractant laat na zaken aan te wenden voor het gebruik van de diensten van het Orkutel-netwerk, of netwerken van andere aanbieders van elektronische communicatiediensten, die niet voldoen aan de daartoe gestelde wettelijke eisen. Contractant zal uitsluitend gebruik maken van apparatuur die behoren tot de typen apparatuur waarvan Orkutel heeft aangegeven, al dan niet op de Orkutel Internetsite, dat deze typen toegestaan zijn voor de desbetreffende diensten.
5.4 Indien Orkutel aan Contractant of eindgebruiker aanwijzingen geeft, in verband met ondervonden overlast of schade door het gebruik van de diensten, of de daarvoor gebruikte apparatuur, dan dient Contractant deze op te volgen of er voor te zorgen dat eindgebruiker deze opvolgt. De eigen schade als gevolg van een dergelijke aanwijzing komt voor rekening van Contractant.
5.5 Contractant staat er voor in dat zijn eindgebruikers bepalingen als opgenomen in dit artikel na zullen leven.

Login


forgot password?


Don't have an account yet?